درس‌های موجود

تصویر درس English Placement Test - آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی
Category 1
این آزمون تعیین سطح برای قرار دادن زبان آموزان انگلیسی در گروه های مربوط به شش سطح از سری کتاب های درسی مربوطه استفاده می شود. 
در عین حال می توان از آن برای مشاهده اینکه زبان آموزان در کدام سطح CEFR هستند استفاده کرد. این آزمون شامل 60 گزینه چند گزینه ای است و پاسخ به آنها حدود 45 دقیقه زمان می برد.

This placement test is used for placing English language learners into groups corresponding to the six levels of the coursebook series. At the same time, it can be used to see which CEFR level learners are at. The test is comprised of 60 multiple-choice items and it takes about 45 minutes to answer them.